Şeytanın silahı: Romantizm

Ta­rix bo­yun­ca in­san­la­ra və cə­miy­yət­lə­rə say­sız dərd-bə­la gə­ti­rən giz­li bir təh­lü­kə var. Bu təh­lü­kə in­san­la­rı eh­ti­ras­lar, zə­if­lik­lər və inad­lar için­də ya­şa­ma­ğa sövq edir. Bə­zən bir fa­şis­tin sı­xıl­mış yum­ru­ğun­da, kom­mu­nis­tin oxuduğu bir marş­da, bə­zən də gənc bir oğlanın sev­di­yi qıza yaz­dı­ğı eşq mək­tu­bun­da or­ta­ya çı­xır. Bu təh­lü­kə­nin adı ro­man­tizm­dir. Ro­man­tizm din­dən kə­nar olan in­san­la­ra və cə­miy­yət­lə­rə xas olan bir xü­su­siy­yət­dir. Bu, Şey­ta­nın bə­şə­riy­yə­ti yol­dan çı­xar­maq üçün is­ti­fa­də et­di­yi bir si­lah­dır. Ağlın əvə­zi­nə hiss­lə­ri ya­şa­dır. Öz ağ­lın­dan ya­rar­la­na bil­mə­yən­lər isə Al­la­hın qüd­rə­ti­ni dərk edə bil­məz və Onun ya­ra­dı­lış də­lil­lə­ri ba­rə­də la­zı­mın­ca dü­şün­məz­lər. "Sad" su­rə­sin­də buy­rul­du­ğu ki­mi, Al­lah Qu­ra­nı "ayə­lə­ri­ni dü­şü­nüb dərk et­sin­lər və ağıl sa­hib­lə­ri də ib­rət al­sın­lar de­yə" ("Sad" su­rə­si, 29) na­zil edib. İn­sa­nı ağıl­dan uzaq­laş­dı­ran ro­man­tizm onu ey­ni za­man­da din­dən də uzaq­laş­dır­mış olur. Bu film­də ro­man­tiz­min ya­xın ta­rix­də və gün­də­lik hə­yat­da nə qə­dər bö­yük əzab­la­ra sə­bəb ol­du­ğu­nu araş­dı­ra­ca­ğıq. Quranın rəhbərliyi ilə bu təhlükədən uzaqlaşmağın nə qədər asan olduğunu öyrənəcəksiniz.


DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net