BATİL DİN: HİNDUİZM

 

 

 

Hin­du­izm başqa Uzaq Şərq din­lə­ri ki­mi ba­til bir eti­qad­dır. Al­la­hın vəh­yi­nə de­yil, in­san­la­rın öz­lə­rin­dən dü­zəlt­dik­lə­ri səhv ənə­nə və tə­lim­lə­rə əsas­la­nan bö­yük bir yan­lış­lıq­dır.

An­caq hin­dlilərin mü­qəd­dəs ki­tab­lar ki­mi qə­bul et­di­yi bu mətn­lə­rin heç bi­ri Al­la­hın vəh­yi­nə əsas­lan­mır. Bu mətn­lər tək­cə ar­yan­lar və müx­tə­lif hin­dli li­der­lə­ri tə­rə­fin­dən ya­zıl­mış əf­sa­nə­lər­dən, he­ka­yə­lər­dən iba­rət­dir. Hin­dlilər hə­yat­la­rı­nı, mə­ra­sim­lə­ri­ni, ri­tu­al­la­rı­nı bu ki­tab­lar­da­kı xu­ra­fat­la­ra uy­ğun ola­raq təş­kil edir­lər. Bu­na gö­rə də hin­du­izm mən­tiq­siz üsul­lar­la və ba­til ənə­nə­lər­lə do­lu­dur. Və ki­tab­lar­da gös­tə­ri­lən da­rıx­dı­rı­cı və qa­ran­lıq dün­ya hin­du­lar üçün ide­al hə­yat mo­de­li de­mək­dir.

Əl­bət­tə ki, hər bir in­san is­tə­di­yi di­ni seç­mək­də və ona əsa­sən ya­şa­maq­da sər­bəst­dir. An­caq doğ­ru­nun nə ol­du­ğu­nu izah et­mək və yan­lı­şı tən­qid et­mək də Al­la­hın mü­səl­man­la­rın üzə­ri­nə qoy­du­ğu bir və­zi­fə­dir. Bu sənədli filmin hazırlanmasındakı məqsəd isə bu yanlışlığa qarşı həm hindliləri, həm də başqa insanları xəbərdar etməkdir.DEVAMINI GÖSTER

Bu əsər ilə əlaqədar digər çeşidlər