BUDDİZM YANLIŞLIĞI

 

 

 

Al­la­hın var­lı­ğı­nı in­kar edən ate­ist bir tə­lim... Büt­pə­rəst bir din... İn­sa­nın özü­nə əziy­yət ver­mə­si­ni əsas qə­bul edən fa­na­tik bir ənə­nə...

Bu film­də müa­sir dövr­də­ki bə­zi in­san­la­rın həs­rət­lə gör­mək is­tə­di­yi bud­diz­min əs­lin­də nə də­rə­cə­də səhv inam və üsul­lar­dan iba­rət ol­du­ğu­nu, kar­ma və re­in­kar­na­si­ya xu­ra­fat­la­rı­nın in­san­la­rı ne­cə al­dat­dı­ğı­nı seyr edəcəksiniz.

Bu di­nin ən bö­yük səh­vi isə Al­lah­dan gə­lən mə­lu­ma­ta de­yil, bə­zi in­san­la­rın za­man için­də öz­lə­rin­dən uy­dur­duq­la­rı adət-ənə­nə və fəl­sə­fə­lə­rə əsas­lan­ma­sı, on­la­rı mü­qəd­dəs he­sab et­mə­si­dir. Bud­dist­lər və bu di­nə rəğ­bət bəs­lə­yən­lər bu hə­qi­qət­lər ba­rə­də ət­raf­lı dü­şün­mə­li­dir. Çün­ki Al­la­hın gön­dər­di­yi din­dən baş­qa tə­lim­lə­ri öz­lə­ri­nə din ki­mi qə­bul edən in­san­lar­dan Qu­ran­da be­lə bəhs edi­lir:

"Şüb­hə­siz ki, bun­la­rın ta­pın­dıq­la­rı din məh­və məh­kum­dur, et­dik­lə­ri əməl­lər isə puç­dur!" ("Əraf" su­rə­si, 139).DEVAMINI GÖSTER

Bu əsər ilə əlaqədar digər çeşidlər