BUZLAQLAR DÜNYASI

Şi­mal Qüt­bü dün­ya­mı­zın buz fab­ri­ki­dir... Bu­ra­da mən­fi 50 də­rə­cə­yə ça­tan so­yuq və don­du­ru­cu kü­lək­lər hökm sü­rür. Dün­ya­nın bu böl­gə­sin­də ya­şa­maq ol­duq­ca çə­tin­dir. Be­lə bir şə­ra­it­də hey­van­la­rın sı­ğı­na­caq­la­rı bir yer də yox­dur. Bu­ra­da hər sa­ni­yə­də ye­ni bir buz da­ğı əmə­lə gə­lir. Bu buz dağ­la­rı təx­mi­nən 30 mər­tə­bə­li bir bi­na hün­dür­lü­yün­də­dir. Bu çə­tin şə­rai­tə bax­ma­ya­raq qütb­də çox zən­gin bir can­lı alə­mi var. Bu film­də hə­ya­tın qey­ri-müm­kün gö­rü­nən qütb şə­rai­tin­də ra­hat­lıq­la ya­şa­yan can­lı­la­rı ta­nı­ya­caq, hər bi­ri ya­ra­dı­lış mö­cü­zə­si olan xü­su­siy­yət­lə­ri­ni iz­lə­yə­cək­si­niz.


DEVAMINI GÖSTER

Bu əsər ilə əlaqədar digər çeşidlər