Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (16 oktyabr 2012; 22:00)

Əraf surəsi, 59-72

Biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik. O dedi: “Ey qövmüm! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa məbudunuz yoxdur. Mən sizə üz verəcək Böyük günün əzabından qorxuram”. Qiyamətin qopmasını nəzərdə tutur. “Xalqının zadəganları”. Bax, öndə gələnləri. Hər dövrdə belə olmuşdur. Əsl mətbuata hakim olan güclərin, orada insanlara, ictimai quruluşa hakim olan güclərin bir qisimi. “… dedilər: “Həqiqətən də, biz səni açıq-aydın azğınlıq içində görürük!”. Peyğəmbərlərə, yaxşı insanlara, təbliğçilərə, mehdilərə nə edirlər? Nə deyirlərmiş? “Sən azğınlıq içindəsən” -deyir. Azğınlıq. Mehdi (ə.s)-ı nə ilə ittiham edəcəklər? Azğınlıqla ittiham edəcəklər. Hz. Nuh (ə.s)-ı nə ilə günahlandırırlar? Azğınlıqla günahlandırırlar. Zaman dəyişir, insanlar dəyişir, amma üslub həmişə eynidir. Kim edir? Öndə gələnlər (zadəganlar). Məsələn bax, mövhumatçıların öndə gələnləri hazırda Mehdi (ə.s)-ə qarşıdırlar, mehdiyyətə qarşıdırlar. Əksəriyyəti İslam Birliyinə qarşı rəftar sərgiləyirlər. “O dedi: “Ey qövmüm!”” Hər kəsə istiqamətli təbliğ edir. Bütün birlik, hər kəsə qarşı. “Mən heç də azmamışam”. Özünün normal, ağlı yerində, doğru bir insan olduğunu izah edir. Bu bir öyünmə deyil. Mehdiyyətin də edəcəyi budur. Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm”. Allah üçün İslamı yayan, təbliğ edən, izah edən bir insanam. “Mən Rəbbimin mənə vəhy etdiklərini sizə təbliğ edir və sizə öyüd-nəsihət verirəm. Allahdan nazil olanlar sayəsində sizin bilmədiklərinizi bilirəm”. Qeyb məlumatları, bir çox məlumat vəhylə bildirilir. “Allahdan qorxub bəlkə mərhəmətə nail olasınız deyə”. Qorxub yəni halala, harama diqqət yetirdikdən sonra nə olur? Rəhmətə qovuşur. Rəhmət nə deməkdir? Hər cür nemət, hər cür gözəllik. “… sizi qorxutmaq üçün öz aranızdan olan”, Allah qorxusunu onların ürəklərinə gətirəcək şəkildə təbliğ edən, “bir kişinin vasitəsi ilə Rəbbinizin sizə öyüd-nəsihət verməsinə heyrətmi edirsiniz?” Bir kitab gəlməsinəmi təəcübləndiniz? Allahın hökmlərinin gəlməsinəmi təəccübləndiniz? “Kafirlər onu yalançı hesab etdilər”. Mehdi (ə.s)-ı inkar edib yalançı hesab decəklərmi? Mehdi (ə.s)-ı da yalançı hesab decəklər. “Biz onu və onunla birlikdə gəmidə olanları xilas etdik”. Mehdi (ə.s)-ı, o dövrün Mehdisi kimdir? Hz. Nuh (ə.s)-ı. Gəmidə birlikdə olanlar kimlərdir? Tələbələridir. “Ayələrimizi yalan hesab edənləri isə suya qərq etdik”. İndi dəccaliyyət mənən bir boğulma içindədir və getdikcə gücünü itirir. “Doğrudan da, onlar kor adamlar idilər”. Dəccaliyyətin təsirində olan bir qövmdür. Axırzaman dəccalı nədir? O da kordur. Onun da gözü görmür. O dövrün dəccalı necədir? Onun da gözü kordur. Həqiqəti, gerçəyi anlatsan da anlamazlıqdan gəlirdilər. “Ad qövmünə də qardaşları Hudu göndərdik. O dedi: “Ey qövmüm!”” Həmişə birliyə xitab var. “Allaha ibadət edin”. Allahın hökmlərini yerinə yetirin, gözəl bir sistem meydana gətirin. “Sizin Ondan başqa məbudunuz yoxdur”. Təkamüllə, onunla-bununla yaradılmamısınız. Yalnız Allah sizi yaratdı. “Yoxsa qorxmursunuz?” Allahdan qorxub, halala-harama diqqət yetirib, gözəl bir quruluş içərisinə girməyəcəksinizmi? “Qövmünün kafir zadəganları dedilər”. Dünya tarixində həmişə belə olmuşdur. Onlar həmişə haqqa, həqiqətə qarşı onlar mübarizə aparıblar. Əlbəttə, öndə gələnlərdən bir qisimi, hamısı deyil. “Biz səni səfeh sayırıq”. Yəni “əqli tarazlığın yerində deyil, dəlisən” -deyirlər. “… və həqiqətən də, səni yalançılardan hesab edirik!”. Həm də “yalan söyləyirsən, doğru bir hökm söyləmirsən” -deyirlər. Qurandan eyni şeyi Mehdi (ə.s)-a da edəcəklərini anlayırıq. Yenə kor insanlarla qarşılaşacağını, yəni Mehdi (ə.s)-ın dəccalla qarşılaşacağını, ağıl xəstəliyiylə ittiham ediləcəyini, yalançılıqla ittiham ediləcəyini anlayırıq. “O dedi: “Ey qövmüm! Mən heç də səfeh deyiləm””. “Mən dəli deyiləm” -deyir. Sübut edir. Mehdi (ə.s)-ın da eyni şeyi edəcəyini Qurandan anlayırıq. “Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm”. “Təbliğçiyəm” -deyir. “Mən Rəbbimin vəhy etdiyi hökmlərini sizə təbliğ edirəm”. Allahın bildirdiyi hər cür şərhi sizə bildirirəm. “Mən sizin etibarlı nəsihətçinizəm”. Təbliğdə insanlarla tanış olarkən ən əsas məsələ etibarlı olmasıdır. “Yoxsa sizi qorxutmaq üçün öz aranızdan olan bir kişinin vasitəsi ilə Rəbbinizin sizə öyüd-nəsihət verməsinə heyrətmi edirsiniz?” “Allahdan sizə bir məlumat gəldi” -deyir. “Yadınıza salın ki, O, sizi Nuh qövmündən sonra xələflər təyin etdi və sizi xilqətcə daha qüvvətli etdi. Allahın nemətlərini xatırlayın ki, bəlkə nicat tapasınız”. Allahın nemətini xatırlamaq, qurtuluş vəsiləsi olaraq göstərilir. Çünki nankor olan Allahın nemətini xatırlamaz, mömin Allahın nemətini xatırlayar. Onsuz da Allahın nemətini xatırlayan ağıllı bir insandır, səmimi bir insandır. Səmimi bir insanda dinin gərəyini edər. “Onlar dedilər: “Yanımıza gəlmisən ki, atalarımızın ibadət etdiklərini buraxıb tək Allaha ibadət edək?”” Mehdi (ə.s)-a nə deyəcəklər? “Biz atalarımızın bizə göstərdiyi formada dini yaşayırıq”. “Biz atalarımız nə dedisə ona uyuruq”. Hud (ə.s)-a da eyni şeyi söyləyirlər. “Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyin əzabı gətir”. Mehdi (ə.s)-a nə deyəcəklər? “Madam vəd etdiyin elə bir şey var, gətir görək. Qiyamət çox uzaqdır” -deyəcəklər. Mehdi (ə.s)-ın əlamətləri haradadır? İsa Məsih (ə.s) haradadır? “Madam vəd edilmiş, Allah vəd etmiş, görək” -deyəcəklər. “Gözümüzlə görmək istəyirik” -deyəcəklər. “Hud dedi: “Artıq Rəbbinizdən sizə əzab və qəzəb yetişdi””. İyrənc bir əzab gəlir və Allahın qəzəbi gəlir. “Siz özünüzün və atalarınızın uydurduqları adlar (bütlər) barəsində mənimlə mübahisəmi edirsiniz? Halbuki Allah onlar barəsində heç bir dəlil nazil etməmişdir”. Darvinizm, materializm, ateist inanclar. Əsrimizə görə tətbiqi belədir. “Gözləyin!” Allahın vədini görəcəksiniz. “Şübhəsiz mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm”. Mehdi (ə.s) nə deyəcək? “Gözləyin” -deyəcək. “Biz onu və onunla birlikdə olanları Öz mərhəmətimizlə xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənlərin isə kökünü kəsdik. Onlar iman gətirən deyildilər”. Hazırda küfrün, dəlalətin kökü elmlə, mədəniyyətlə quruyur.

“Dəccal bütün yer üzünü 40 gündə gəzəcək”. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 216)

Təyyarə ilə 40 gündə bütün dünyanı gəzmək mümkün olur. Hazırda da turlar təşkil edirlər, qısa müddətdə dünyanı başdan-başa gəzirlər. Amma əvvəllər insanlar dünyanı gəzmək üçün 40 il keçir, yenə gəzə bilmirdilər. Amma hazırda 40 gündə dünyanı gəzmək mümkündür. Dəccaliyyətin dövründə hava vasitələrinin, nəqliyyatın nə qədər sürətli olacağını Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bizə kəşfindən, meydana gəlməsindən 1400 il əvvəl bildirir.

“Dəccal elə bir nərə çəkəcək ki yerlə göy arasındakıların hamısı eşidəcək”. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 219)

Yəni radiolardan, televiziyalardan, hər yerdən səsi eşidilə biləcək, dünyanın hər tərəfində səs ünsiyyəti, görünüş ünsiyyəti mümkün olacaq, buna işarə edir.

“Dəccalın şərq və qərb əhlinin rahatlıqla eşidə biləcəyi şiddətdə üç sayhası (nərəsi) vardır”. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 216)

Radio, televiziya, internet. Bu tərz texniki alətlərə diqqət çəkilir.

“(Dəccal) O, “Mən aləmlərin Rəbbiyəm” dediyi zaman (Allahı tənzih edərik)…” (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 218)

Darvinizm, materializm nə deyir? Allah bizik deyirlər, maddə deyirlər, haşa. Bütün kainat maddənin hamısı Allahdır deyirlər, haşa. İnsanları Allahdan uzaqlaşdıracaq, ateizmə çəkəcək bir rəftar göstərirlər. Bu da dünyanın 99%-ni əhatə etdi. Darvinist, materialist sistem.

“Dəccal “Gedin insanlara onların Rəbbi olduğumu söyləyin”” (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 218)

İndi də darvinist materialist sistemdə insanların dünyaya yayılıb Allaha qarşı inancsızlığı müdafiə etmələrini təlqin etdilər. Və dünyada geniş miqyaslı darvinist, materialist, ateist bir təşkilatlanma meydana gəldi. Bu dəccaliyyətdir.

“Dəccal çox bilikli olmayacaq, lakin hər kəsi aldatmağı bacaracaq”. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 216)

Həqiqətən, dəccaliyyət dünyanın 99%-ni rahatlıqla aldatdı. Darvinist, materialist inancla onları Allah inancından başqa tərəfə çəkdi. Dəccaliyyətdən nəzərdə tutulan budur.

“Dəccal bir çaya gələcək, axmasını əmr edəcək, axacaq, sonra yuxarıya qayıdıb axmasını əmr edəcək, axacaq, qurumasını əmr edəcək, quruyacaq…” (Hammadoğlu Nuaym) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)

Yəni bu an Axırzamandakı texnologiyaya işarə edir. Məsələn, bir anbarın suyu istənildiyində kəsilir, çayın bütün axını dayanır. Çay yatağı tamamilə qurudulur. Amma əvvəllər belə bir anbar sistemi olmadığı üçün, belə bir texnologiya da olmadığı üçün belə bir şey olmurdu. Amma Axırzamanda olur. Bu qədər geniş miqyaslı ilk dəfə bu əsrdə olur. Anbarlar qurulduqca çay yataqları quruduldu. Çay yataqları başqa tərəflərə çəkildi. Bunu Axırzamanda dəccal dövründə olacağını Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ifadə edir. Əlbəttə, insanların böyük hissəsi dəccala bilərək deyil, bilmədən əlinə düşmüş olacaqlar.

Məsələn, bax, o dövrdəki texnologiyanı necə izah edir, dəccaliyyətin dövründə. Dəccalın havadakı halı izah edilir.

“(Dəccalın) Qarşısında duman, arxasında yaşıl dağ olacaq…” (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 219)

Buludların içərisində təyyarə nə olur? Dumanın içində gedir. Aşağıya baxanda yaşıl dağları görür. Dağları, düzənlikləri görür. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) o dövrü çox dəqiq izah edib.

“(Dəccal) Buludları sağ əliylə tutacaq, Günəşi batdığı yerə qədər əhatə edəcək…” (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 219)

Təyyarə buludların içindən getdiyi üçün sağ əliylə, yəni sağ əl demək güc deməkdir. Buludların içindən keçəcək. İnsanlar dəccaliyyət dövründə buludların içində səyahət edəcək. Həm mehdiyyət, həm dəccaliyyət dövrünün texnologiyası izah edilir. “Günəşi batdığı yerə qədər əhatə edəcək…” Təyyarə ilə gedərkən günəş batmır. Təyyarə günəşin batdığı tərəfdə irəliləyir. Təyyarənin sürətinə işarə edilmiş olur.

“Dəccal hər kəsi aldatmaq üçün əvvəla iki dağı yanına alıb gedəcək; dağların birində bol ağac və meyvə var, digərində isə tüstü və od vardır;” (Hakim, ile İbni Asakir İbni Ömer) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)

Burada bir qatarın izahatını görürük. Tüstü və od. O kömürlü qatarlardan tüstü çıxdığını bilirsiniz. Tüstülər saçaraq gedər. İçində də atəş vardır. Yəni həmişə kömür tökürlər. Kömür atdıqca da tüstü çıxar. O köhnə dəmiryollarına diqqət çəkilir. Digər qatarda da yeməklər var deyir. Qatarlarda da yemək verilir. İçinə meyvələr, tərəvəzlər doldurulur. İki hissədən ibarətdir. Bir odlu, tüstülü başı var. Amma digər tərəflərində də meyvə və yeməklə doludur. Hədis adamlarına, öz tərəfdarlarına bu şəkildə yemək daşıyacağını söyləyir. Amma bu eyni zamanda mehdiyyətin də istifadə edəcəyi vasitələrdir. O dövrün texnologiyası izah edilir.

“Dəccalın yanında çörəkdən bir dağ vardır”. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 214)

İndi çörək fabriklərində dağ şəklində çörəklər bişirirlər. Kassalara doldurulur. O dövrün çörək istehsalına diqqət çəkilir. Daha əvvəlki dövrlərdə elə bir çörək istehsalı yoxdur. Məsələn, buğda dağları var. Anbarlara doldurulur. Tam mənasıyla dağ şəklindədir. Buğdanı yığırlar, baxan bir dağ ilə qarşılaşdığını zənn edir. Buğda dağları o dərəcədə böyük olar.

Dəccal “bu cənnət, bu da cəhənnəmdir” deyib hər kəsi aldatmağa çalışacaq. (Hakim, ile İbni Asakir İbni Ömer) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)

Məsələn, faşistlər faşist olmayanları məhv etdilər. Kommunistlər kommunist olmayanları məhv etdilər. Onları öz cəhənnəmlərində yandırdılar. Öldürdülər, qətl etdilər. Amma öz tərəfdarlarını lüks villalarda yaşatdılar. Çox rəngli ziyafətlər verdilər. Əyləncələr etdilər. O filmləri, o dövrləri bilənlər bilərlər.

“Yanında çörək və ət dağları, su çayları olacaq” (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 214)

Məsələn, su butulkalarını bir yerə yığırlar. Bir dağ kimi olur, yığılır. Tırlarla daşınır. Dağ kimi. Ət də dağlar kimi olur. O dövrdə belə kütləvi qida daşımaları, qida anbarlarına diqqət çəkilmiş olur. Təkcə Axırzamanda elə oldu. Daha əvvəl belə bir anbar yox idi. Olduğu yerdə istehlak edilir. Su varsa, dərhal oradan mənbəyindən götürüb paylayırlar, ət varsa, kəsib orada paylayırlar, dağlar kimi yığılma yoxdur. Dağlar kimi yığılma ancaq Axırzamanda bu dövrdə oldu. Yəni bu əsrdə oldu.

“Dəccal hər tərəfi bu qədər qısa bir müddət ərzində gəzməyə müqtədir olduğu halda Məkkə ilə Mədinəyə girə bilməyəcək” (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 216)

Səudiyyə Ərəbistanı, Məkkə və Mədinədə Darvinizm qadağandır. Darvinizm təhsili bütün dünyada məcburidir. Təkcə Məkkə və Mədinədə məktəblərdə Darvinizm təhsili yoxdur. Səudiyyə Ərəbistanında yoxdur. Onlardan başqa hər yerdə var. İran daxil olmaqla, Türkiyə daxil olmaqla hər yerdə var.

Dəccal “Bu Günəş mənim icazəmlə hərəkət edər, istəsəniz onu həbs edim” -deyəcək… bundan sonra Günəşi həbs edəcək… (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 219-220)

Bu hava bombardmanlarında buludla süni sis meydana gətirib Günəşin qarşısı kəsilirdi. Yəni şəhərin hamısı hava hücumunun qarşısını almaq üçün sislə örtülürdü. Günəşi tamamilə görünməz hala gətirirdilər. Havanı tamamilə bağlayırdılar. Dəccalın edəcəyi fəaliyyətlərdəndir. O dövrün texnologiyasına diqqət çəkilir.

Dəccalın zühurundan üç il əvvəl, son dərəcə böhranlı günlər olacaq, aclıq hökm sürəcək. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 220)

Faşistlər və kommunistlər ortaya çıxmazdan əvvəl İtaliyada da, İspaniyada da böyük bir aclıq və qıtlıq başlamışdı. Rusiyada da elə aclıq və qıtlıq oldu. Çində də dəccalın zühurundan əvvəl elə oldu. Sonra dəccal ortaya çıxdı. Ona da Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisdə diqqət çəkmişdir.

 

Dəccal bir adama müsəllət olub öldürəcək onu ikiyə ayıracaq… Sonra aralarından keçib “Gördünüz, indi mən onu dirildəcəyəm…” deyəcək. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 220)

Axırzamanda dəccaliyyət dövründə insanın parçalara ayrılacağı, lakin sonra o parçaların birləşdirilib yenidən insanın dirildiləcəyi deyilir. Məsələn, adamın ürəyini çıxarırlar, daxili orqanlarını çıxarırlar, ayrı masanın üstünə qoyurlar. Əməliyyat davam edir. Sonra ürəyini yerinə taxırlar. Adam ayağa qalxır. Bu nə vaxt oldu? Axırzamanda oldu. Daha əvvəl belə bir texnologiya yox idi. Məsələn, qaraciyərini dəyişdirirlər. Daxili orqanların hamısını çıxardırlar. Yenidən yerinə yerləşdirirlər. Sanki insanları iki hissəyə ayırırlar. Hədisdə bu texnologiyanın, yəni orqanları çıxarıb yenidən yerinə qoymaq texnologiyasının Axırzamanda olacağına diqqət çəkilir. Əlbəttə, çox möcüzəvi bir üslubla izah edilir, bağlı bir üslubla izah edilir.DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."