Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (5 avqust 2012; 17:00)

(Bədiüzzamanın kommunizmə qarşı fikri mübarizə aparmağın lazım olduğu ilə əlaqədar sözləri)

Maddiyyunluq (ateist, materialist və darvinist fəlsəfələr) mənəvi taundur (yoluxucu bir vəba xəstəliyidir) ki” yəni hal-hazırda PKK-nın inancı marksist, leninist, ateist, materialist, darvinist fəlsəfə “bəşəri” insanları “bu xəstəliyə saldı”. yəni  insanları bu böyük bəlaya saldı. “İlahi qəzəbə düçar oldu”. “Böyük bəla gəldi” -deyir. “Bunun ucbatından Allah bəla olaraq verdi” -deyir. “Təlqin və tənqid qabiliyyəti”. Baxın, təlqin; izah etmə, radiolardan, televiziyalardan, qəzetlərdən təlqin və tənqid etmək, tənqid qabiliyyəti “təvəssü etdikcə (inkişaf etdikcə), o taun da” marksist, leninist fəlsəfə də “təvəssü edər (inkişaf edər)”. (Mektubat, s. 513)

Təkrar edərək davamlı bunu inkişaf etdirirlər. Məsələn, Türkiyədə hər gün PKK və kommunist düşüncə radiolardan, televiziyalardan gecəli-gündüzlü təbliğat şəklində izah edilir. Hər kəs gecəli-gündüzlü PKK-dan danışır. Dövlət başçısı davamlı PKK-dan danışır. Radioda, qəzetdə, internetdə, televiziyada səhərdən axşama qədər PKK-dan bəhs edilir. Və kommunist fəaliyyətdə, terror hərəkətlərində, marksist, leninist düşüncədə təbliğat çox əhəmiyyətlidir. Yəni təşkilat təbliğatı çox əhəmiyyətlidir. Ağlasığmaz dərəcədə bir təşkilat təbliğatı edirlər. Marksizmi, leninizmi hər yerə yayırlar, izah edirlər, amma buna qarşı cavab yoxdur.

“Tabiiyyun, maddiyyun (materializm, darvinizmdən) fəlsəfəsindən təvəllüd edən (doğan) bir cərəyanı Nəmrudanə” kommunist hərəkət, “getdikcə Axırzamanda” özündən sonrakı dövrü söyləyir, “fəlsəfəi maddiyə vasitəsiylə” darvinist, materialist fəlsəfə vasitəsiylə, “intişar edərək” inkişaf edərək, yayılaraq “qüvvət tapıb, üluhiyyəti (Allahın varlığını) inkar edəcək bir dərəcəyə gəlir”. (Mektubat s. 57) İndi bu vəziyyətdir.

Bax deyir: “Böyük dəccal şeytanın iğvası (təlqinləri) və hökmü ilə şəriəti İsəviyənin əhkamını” yəni xristian hökmlərini, “qaldırıb xristianların həyatı ictimaiyələrini” ictimai həyatlarını, “idarə edən rabitələri” birləşdirən ünsürləri, “pozaraq, anarxistliyə və Yəcüc və Məcücə zəmin hazırlayar”. Çində, Rusiyada, Laosda, Kambocada, Vyetnamda demək olar ki, dünyanın hər tərəfində bu oldu.

“Şəriəti Məhəmmədiyə Əleyhissalatu Vəssalamın” Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ın gətirdiyi Quran əxlaqının şərtlərini “əbədi bir qisim ehkamını nəfs və şeytanın desisələri ilə” hiylələri ilə, “qaldırmağa çalışaraq” yəni İslamın, Quranın hökmlərini qaldıraraq, “həyatı bəşəriyənin” insan həyatının “maddi və mənəvi rabitələrini” birləşdirən ünsürlərini “pozaraq” yəni sevgi, şəfqət, mərhəmət, dürüstlük, yaxşılıq, bağışlayıcılıq kimi duyğuları pozaraq “sərkeş” inadçı “və sərxoş və sərsəm nəfsləri” yəni şüursuz, idarəsiz hala gəlmiş, nə etdiyini bilməyən nəfsləri “başıboş buraxaraq hörmət və mərhəmət kimi nurani zəncirləri qırar”. Məsələn, ramazana hörmət etmir, dinə hörmət etmir, mərhəmət də yoxdur. “Mərhəmət duyğularını qırar” -deyir. Dəccal nurani zəncirləri qırar. “həvəsatı mütəaffinə” nəfs ehtirasları “bataqlığında, bir-birinə hücum etmək üçün cəbri bir sərbəstiyyət” yəni qan tökməyi, dəhşəti, terroru, təşviq edərək bu mövzuda müdhiş bir azadlıq verər, deyir. Özbaşınalıq meydana gətirər, deyir. “Bir azadlıq vermək dəhşətli bir anarxistliyə meydan açar”.  Dəhşət, terror hal-hazırda görülən şeylərdir. “O vaxt, o insanlar çox şiddətli bir zorakılıqdan başqa nəzarətdə saxlanıla bilməz”. O da edilə bilməyəcəyi üçün nəzarətdə saxlaya bilmirlər. Tək həll, elmi həlldir.  Yəni maddiyyun tabiiyyun taununun ortadan qaldırılmasıdır. Maddiyyun tabiiyyun taunu nə deməkdir? Darvinist, materialist, marksist fəlsəfə deməkdir. Buna elmi cavab verməsən, məğlub olarsan.

Bax, Bədiüzzaman deyir; “Hətta indi də kommunistlik içindəki anarxistin əhəmiyyətli efradı (əhəmiyyətli fərdləri) onlardandır”. Yəni Yəcüc Məcüc dəstəsindəndir. “Bilaharə Bolşeviklik də”  kommunistlik də “çox müqəddəsatı əxlaqiyə” əxlaqın müqəddəs dəyərlərinə “və qəlbiyə” qəlbin gözəl duyğularına “və insaniyəni pozduğundan,” mərhəmət, şəfqət kimi gözəl duyğuları pozduğundan “əlbəttə, əkdikləri toxumlar heç bir sərhəd və hörmət tanımayan anarxistlik məhsulunu verəcək”. Məhz hal-hazırda da bu oldu. Bediüzzaman: “Anarxiya başlayacaq” -deyir. “Çünki insan qəlbidən hörmət və mərhəmət çıxsa,” insanın qəlbindən hörmət və mərhəmət çıxsa “ağıl və zəkavət, o insanları çox dəhşətli və qəddar canavarlar hökmünə keçirər”. Yəni “Artıq siyasətlə idarə edilməzlər”. “Biz idarə edərik” fikrindədirlər. Elə bir şey olmaz. Elmi istiqamətdən ağılla, məlumatla məğlub edə bilməsən məhv olarsan, Allah əsirgəsin.

Bədiüzzamana deyirdilər: “İfrata gedirsən”. O deyirdi:  “İslam Birliyi olacaq, İslam hakim olacaq, Mehdi (ə.s) çıxacaq”. O dövrün doqmatikləri də: “İfrata gedirsən, xəyali həqiqət görürsən” deyirdilər. İslam Birliyinin olması, İslamın dünyaya hakim olması bir xəyaldır, deyirdilər. Amma sən həqiqət olaraq görürsən. “Bizi də təçhil ilə” cahilliklə “təhqir edirsən”. Alçaldırsan bizi. “Zaman Axırzamandır, getdikcə daha pisləşəcək” -deyirlər. Bax, ümidini itirmiş əxlaqsızlar. İndi də elə əxlaqsızlar var, eyni ağıldadırlar. Bədiüzzaman deyir: “Cavab olaraq deyərəm ki, niyə dünya hər kəsə tərəqqi” irəliləmə “dünyası olsun, amma” Avropa irəliləyər, Amerika irəliləyir, Çin irəliləyir, Avropa Birliyi olur, NATO olur, Birləşmiş Millətlər olur, Varşova Pakdı olur, Aralıq dəniz Birliyi olur, Şanxay birliyi olur. Hər cür birlik olur. “Niyə dünya hər kəsə tərəqqi” irəliləmə “dünyası olsun, amma təkcə” müsəlmanlar üçün təkcə “bizim üçün tədənni” alçalma və pozulma “dünyası olsun?” Bediüzzaman: “Mən də sizinlə danışmayacağam. Sizinlə heç həmsöhbət olmayacağam” -deyir. “Bu tərəfə dönürəm; gələcəkdəki insanlarla danışacağam:” Axırzamandakı Mehdi tələbələri ilə danışacağam. Yəni bu dövrü keçdim, öz zamanımı keçdim deyir. Əlbəttə o dövrün yaxşı olan insanlarını tənzih edirik. Gələcək Mehdi qrupu, Mehdi camaatı ilə danışıram deyir. “Ey üç yüz ildən sonrakı” 1300-lər olduğu üçün 300-lərdən sonra 1400 gəlir. 1400-lərdə çıxacaq olan “Ey üç yüz ildən sonrakı yüksək əsrin arxasında gizlənmiş”. Bədiüzzaman 1400-ü yüksək əsr olaraq götürmüş. “Gizlənmiş”. Mehdi də, tələbələri də gizlidirlər. “... və sakitcə Nurun sözünü dinləyən və bir nəzər-i hafi-i qeybi (gələcəkdə baş verəcək hadisələri görəcək gizli baxış) ilə bizə tamaşa edən Səidlər, Həmzələr, Ömərlər, Osmanlar, Tahirlər, Yusuflar, Əhmədlər və sairələr! Sizlərə xitab edirəm”. Mehdi camaatına. “Başlarınızı qaldırın, “Sadaktə (doğru) söylədin” deyin”. Biz də doğru söylədin, deyirik. Çünki Mehdi tələbəsiyik. “Və belə demək sizlərə borc olsun. Bu çağdaşlarım, istərsə getsinlər məni dinləməsinlər”. Bədiüzzaman, o dövrün xurafatçılarına, ümidsizlik və ağlını itirməyin verdiyi gücsüzlüklə, o cılız ağlı ilə axmaqca danışanlar istədiklərini danışsınlar deyir. “Tarix deyilən keçmiş dərələrindən sizin yüksək gələcəyinizə uzanan simsiz teleqrafla sizinlə danışıram”. Bax, keçmişdən sizin zamanınızla danışıram deyir.  Hicri 1400-lərlə. “Nə edim, tələsdim, qışda gəldim; sizlər cənnət kimi bir baharda gələcəksiniz”. Bu Ərəb baharı deyilən hadisədir ki, hal-hazırda bu hadisə içindəyik. “İndi əkilən nur toxumları, zəmininizdə çiçək açacaq”. Sizin zəmininizdə, sizin infrastrukturunuzda onlar da çiçək açacaq deyir. İndi toxum onlardır deyir, amma sizin zamanınızda çiçək açacaqlar. O vaxta qədər toxum olaraq qalacaqlar. Yəni Mehdi dövrünə qədər toxum olaraq qalacaqlar. Bədiüzzaman öz zamanında toxum olaraq qalacaqlarını söyləyir. Mənim zamanımda açmayacaqlar, deyir. “Biz, xidmətimizin qarşılığı olaraq sizdən bunu gözləyirik ki: Keçmiş zaman qitəsinə keçmək üçün gəldiyiniz vaxt, məzarımızı ziyarət edin;” yəni keçmiş zamanı düşünmək üçün gəldiyiniz vaxt məzarımızı ziyarət edin, “o bahar hədiyyələrindən bir neçə dənəsini mədrəsəmin məzardaşı deyilən və sümüklərimizi qonaq edən və Horhor torpağının qapıçısı olan qalanın başına taxın. O bahar hədiyyələrindən bir neçə dənəsini,” Mehdi (ə.s)-in hədiyyə olaraq gördüyü nədirsə və tələbələrinin hədiyyə olaraq gördüyü nədirsə yerini də söyləyir hara buraxmaları lazım olduğunu. “sümüklərimizi qonaq edən və Horhor torpağının qapıçısı olan”. Yer də məlumdur. Bax, Horhorda deyir. “Qapıçısı olan qalanın başına taxın”. Horhorda olan qalaya gəlin və qalanın başına o gətirdiyiniz hədiyyələri qoyun deyir. Bədiüzzaman: “Qapıçıya tənbeh edəcəyik; bizi çağırın. Məzarımızdan “sizi təbrik edərik” sədasını eşidəcəksiniz” -deyir. “Bunu eşidəcəksiniz” -deyir. Bu, Bədiüzzamanın kəramətidir.

“Bu zamanın məməsindən bizimlə süd əmən və gözləri arxada keçmişə baxan və təsəvvürləri özləri kimi həqiqətsiz və ayrılmış bu uşaqlar, istərsə, bu kitabın gerçəklərini xəyal hesab etsinlər”. Gözləri arxada keçmişə baxırlar, deyir. Yəni önünü görmür. Tam xurafatçıların xüsusiyyətini söyləyir. “və təsəvvürləri özləri kimi həqiqətsiz”, yəni təsəvvür gücləri özləri kimi həqiqətsiz, ağlını itirmişlər və ayrılmış bu uşaqlar deyir. Yəni uşaq ağıllı olduqlarını deyir. Yəni insanın ağlını itirmək xüsusiyyəti nədir? Uşaq ağlında olur. “Ayrılan bu uşaqlar, istərsə, bu kitabın gerçəklərini xəyal hesab etsinlər” yəni İslam Birliyinin olmasını, Mehdinin çıxmasını, İsa Məsihin enməsini istədikləri qədər xəyal olaraq görsünlər. Olmayacaq bir şey kimi görsünlər. “Çünki mən bilirəm ki, bu kitabdakı məsələlər həqiqət olaraq sizdə reallaşacaq”. Bədiüzzaman: “Bu hadisə sizin zamanınızda olacaq” -deyir. 1400 il sonrasına söyləyir. “Ey həmsöhbətlərim! Mən çox bağırıram. Çünki əsri salisi aşrın (yəni on üçüncü əsrin) minarəsinin başında dayanmışam; zahirən mədəni və dində laqeyd və fikrən keçmişin ən dərin dərələrində olanları məscidə dəvət edirəm”. Baxzahirən mədəni və dində laqeyd və fikrən keçmişin ən dərin dərələrində olanları məscidə dəvət edirəm”. Toplanmağa dəvət edirəm. “Ey iki həyatın ruhu hökmündə olan İslamiyyəti buraxan iki ayaqlı məzarı mütəhərrik”, hərəkətli məzar kimi olan “bədbəxtlər”. Yəni ölü, yeriyən ölü, zombilər. Bədiüzzaman: “iki ayaqlı” -deyir və bu ümidsiz və axmaq xurafatçı dəstəsini heyvan yerinə qoyur. İnsan deyə belə xitab etmir. “İslamiyyəti buraxan iki ayaqlı məzarı mütəhərrik”, hərəkətli məzar qaçqını olan “bədbəxtlər” deyir. “Gələn nəslin qapısında dayanmayın”. Xurafatçı dəstəsini deyir. Mehdini dayandırmağa çalışmayın, camaatını dayandırmağa çalışmayın, o gənclərin fəaliyyətini dayandırmağa çalışmayın, ümidsizliyi buraxın. İsa Məsih enməyəcək, Mehdi çıxmayacaq, İslam Birliyi olmayacaq, qlobal dünya var filan deməyin. Bu tip nalayiqliklə önlərinə çıxmayın, deyir. “Məzar sizi gözləyir”, onsuz da ayağınız məzara sallanmış, “çəkilin”, kənara çəkilin, xurafatçılıq etməyin. “Ta ki, İslamın əslini layiqincə kainat üzərində dalğalandıracaq olan nəsil-i cədid gəlsin”, yeni nəsil gəlsin deyir. Yəni Mehdi camaatı İslamı bütün dünyaya hakim edəcək deyir.DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."