PEYĞƏMBƏRİMİZİN MÖCÜZƏLƏRİ - 1

Gön­də­ril­dik­lə­ri cə­miy­yət­lər və xalq­lar üçün bir lütf olan el­çi­lər in­san­la­ra doğ­ru yo­lu gös­tər­miş, on­la­rın qa­ran­lıq­lar­dan ay­dın­lı­ğa çıx­ma­la­rı­na va­si­tə­çi ol­muşdular. Rəb­bi­miz bə­zən el­çi­lə­ri­ni inkar edənlərin və müşriklərin hiylələrindən qorumaq, bəzən də insanla­rın iman gə­tir­mə­si­nə sə­bəb ol­ması üçün bəzi peyğəmbərlərinə möcüzələr bəxş etmişdir. Hə­min mö­cü­zə­lər ina­nan­la­rın hi­da­yə­ti­ni və hə­və­si­ni ar­tır­mış, bir çox in­san­la­rın da iman gə­tir­mə­si­nə sə­bəb ol­muş­dur.
Allahın əxlaqı, davranışı və sözləri ilə insanlara nümunə olan mübarək Peyğəmbərimiz (sav) də -Allahın icazəsi ilə- həyatı boyunca insanlara çoxlu möcüzələr göstərmişdir. Bu möcüzələr iman gətirənlərin imanlarını daha da gücləndirəcək və Allahın Peyğəmbərimizə (sav) göndərdiyi ali kitabı Qurani-Kərimdə daha böyük şövqlə bağlanmalarına vəsilə olan bir dəlildir.


DEVAMINI GÖSTER