AXIRZAMAN - 2 (QIZIL DÖVR)

 

 

 

Qı­zıl dövr Qu­ran əx­la­qı­nın Meh­di va­si­tə­si­lə bü­tün dün­ya­ya ha­kim ola­ca­ğı və in­san­la­rın hə­qi­qi ima­na qo­vu­şa­caq­la­rı dövr­dür. Bu iki ha­di­sə­nin çox mü­hüm olan bə­zi mad­di nə­ti­cə­lə­ri var: Qı­zıl dövr­də əmin-aman­lıq, təh­lü­kə­siz­lik və əda­lət tam şə­kil­də tə­min edi­lə­cəkdir. Bə­şə­riy­yət iq­ti­sa­di çə­tin­lik­lər­dən qur­tu­la­caq, eh­ti­yac için­də olan adam ol­ma­ya­caq, is­tə­yə­nə is­tə­di­yin­dən də ar­tı­ğı ve­ri­lə­cəkdir. Hə­min döv­rə qə­dər gö­rün­mə­miş bir bol­luq ya­şa­na­caq, məh­sul­lar sa­yıl­ma­dan, çə­kil­mə­dən hər is­tə­yə­nə pay­la­na­caqdır. Bu döv­rün diq­qə­ti cəlb edən baş­qa bir xü­su­siy­yə­ti də mü­ha­ri­bə və iğ­ti­şaş­la­ra son qo­yul­ma­sı­dır. Əv­vəl­lər düş­mən olan xalq­lar ara­sın­da sülh və əmin-aman­lıq ya­şa­na­caq. İn­san­lar bu dövr­də tex­no­lo­gi­ya­nın bü­tün ne­mət­lə­rin­dən is­tə­dik­lə­ri qə­dər və is­tə­dik­lə­ri öl­çü­də fay­da­la­na­caq, tex­no­lo­gi­ya­da­kı hər cür tə­rəq­qi­dən in­san­la­rın ra­hat­lı­ğı, kom­for­tu, se­vin­ci və xoş­bəxt­li­yi üçün is­ti­fa­də edi­lə­cəkdir. Tə­ba­bət­də, əkin­çi­lik­də, ra­bi­tə­də, sə­na­ye tex­no­lo­gi­ya­sın­da və nəq­liy­yat­da­kı ix­ti­ra­lar ye­ni cı­ğır­lar aça­caq. İn­cə­sə­nət­də bir-bi­rin­dən gö­zəl əsər­lər or­ta­ya çı­xa­caq, Al­la­ha olan ima­nın in­san­la­ra qa­zan­dır­dı­ğı ge­niş üfüq və də­rin dü­şün­cə bü­tün sə­nət sa­hə­lə­ri­nə rəh­bər­lik edə­cəkdir. Bir hə­dis­də­ki ifa­də ilə de­sək, "in­san­lar vax­tın ne­cə keç­di­yi­ni bil­mə­yə­cək, bu gö­zəl­lik­lər­dən da­ha çox is­ti­fa­də et­mək üçün Al­lah­dan ömür­lə­ri­nin uza­dıl­ma­sı­nı is­tə­yə­cək­lər". İn­di qeyd edilən föv­qə­la­də ha­di­sə­lə­rin ne­cə hə­ya­ta ke­çə­cə­yi­ni Bu filmdə seyr edəkciniz.DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net