Quran elmə yol göstərir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bü­tün kai­na­tı Al­lah ya­ra­dıb və bü­tün ya­ra­dı­lan­lar in­sa­na Al­la­hın də­lil­lə­ri­ni gös­tə­rir. Elm bu ya­ra­dıl­mış var­lıq­la­rı təd­qiq et­mək üçün bir üsul­dur. Bu­na gö­rə də din­lə el­min bir-bi­ri ilə zid­diy­yət təş­kil et­mə­si müm­kün de­yil.

Ək­si­nə, İs­lam di­ni el­mə ça­ğı­rır, el­min in­ki­şa­fı­nı təş­viq edir. İs­lam ta­ri­xin­də­ki bö­yük el­mi in­ki­şaf bu təş­vi­qin əhə­miy­yə­ti­ni üzə çı­xa­rır. El­mi ma­te­ria­list fəl­sə­fə ilə qa­rış­dır­maq is­tə­yən XIX əs­rin müd­dəa­la­rı bu gün öz qüv­və­si­ni iti­rib.

Bə­şə­riy­yət ya­xın za­man­lar­da da­ha ay­dın şə­kil­də dərk edə­cək ki: Bü­tün kai­na­tı və can­lı­la­rı Al­lah ya­ra­dıb. Elm bu ya­ra­dı­lı­şın də­lil­lə­ri­ni gös­tə­rir və bu hə­qi­qə­ti 14 əsr bun­dan əv­vəl bil­dir­miş Qu­ra­ni-Kə­rim el­mə yol gös­tə­rir.DEVAMINI GÖSTER