Kommunizmin qanlı tarixi, II film


XX əsr bə­şə­riy­yət ta­ri­xi­nin ən qan­lı əs­ri ol­du. 250 mil­yon­dan ar­tıq in­san mü­ha­ri­bə­lə­rin, küt­lə­vi qır­ğın­la­rın və si­ya­si çə­kiş­mə­lə­rin qur­ba­nı ol­du. Bu bö­yük vəh­şə­tin ən bö­yük mə­su­liy­yə­ti "kom­mu­nizm" ad­la­nan ideo­lo­gi­ya­nın üzə­ri­nə dü­şür. Bə­şə­riy­yə­tə söz­də bə­ra­bər­lik və əda­lət vəd edən bu ideo­lo­gi­ya in­san­la­ra qan, ölüm və qor­xu­dan baş­qa heç bir şey ver­mə­di. Bu film­də sizz qan­lı kom­mu­nizm əs­ri­ni araş­dı­ra­caq və bu ideo­lo­gi­ya­nın bə­şə­riy­yə­tə bö­yük vəh­şət ya­şat­dı­ğı­nı gö­rə­cəksiniz. Bə­şə­riy­yə­tin bu vəh­şi­lik­lər­dən qur­tul­ma­sı, ancaq in­san­la­rın bu dün­ya­da­kı va­rol­ma məq­səd­lə­ri­ni bil­mə­si ilə müm­kün­dür. İn­san dar­vi­nist­lə­rin, kom­mu­nist­lə­rin və fa­şist­lə­rin fərz et­di­yi ki­mi tə­sa­düf­lər nə­ti­cə­sin­də mey­da­na gə­lən və mü­ba­ri­zə üçün ya­şa­yan bir hey­van nö­vü de­yil. İn­san Al­la­hın ya­rat­dı­ğı və Onun ru­hu­nu da­şı­yan şə­rəf­li bir var­lıq­dır. İn­sa­nın var ol­ma­sı­nın məq­sə­di də Al­la­hın ona ver­di­yi gö­zəl əx­la­qa əsa­sən ya­şa­maq və öy­rən­mək­dir.DEVAMINI GÖSTER

Bu əsər ilə əlaqədar digər çeşidlər