İnsanın yaradılışı

Bu sənədli film in­sa­nın ne­cə ya­ra­dıldığını, han­sı mər­hə­lə­lər­dən keç­əndən sonra xəlq edilməsindən bəhs edir. Bu film si­zin haq­qı­nız­da­dır.

Bir vaxtlar ananızın bət­nin­də bir hü­cey­rə idiniz. Eyni ilə dünyadakı başqa insanlar kimi... Son­ra bu hü­cey­rə bö­lün­dü. İki hü­cey­rə ol­du. Da­ha son­ra bö­lü­nə­rək dörd hü­cey­rə ol­du. Son­ra sək­kiz, son­ra on al­tı... Hü­cey­rə­lər get-ge­də ço­xa­ldı. Əv­vəl­cə or­ta­ya bir ət par­ça­sı çıx­dı. Son­ra hə­min ət par­ça­sı for­ma al­dı. Qol­la­rı, ayaq­la­rı, göz­lə­ri ol­du. Əv­vəl­ki hü­cey­rə 100 mil­yard də­fə bö­yü­dü, 6 mil­yard də­fə ağır­laş­dı. Ön­cə yal­nız bir su dam­la­sı ikən Al­lah bir mö­cü­zə ger­çək­ləş­dir­di və in­sa­nı ya­rat­dı. İn­sa­nı ne­cə ya­rat­dı­ğı­nı da Qu­ran­da be­lə bil­dir­di:

"Mə­gər in­san elə gü­man edir ki, o, baş­lı-ba­şı­na bu­ra­xı­la­caq?! Mə­gər o, tö­kü­lən bir qət­rə nüt­fə de­yil­di­mi?! Son­ra lax­ta­lan­mış qan ol­du və Al­lah onu ya­ra­dıb su­rət ver­di. Son­ra da on­dan bir ki­şi, bir qa­dın ol­maq­la iki cift ya­rat­dı. Elə isə o Al­lah ölü­lə­ri di­rilt­mə­yə qa­dir de­yil­dir­mi?!" ("Qi­ya­mət" su­rə­si, 36-40).DEVAMINI GÖSTER